Aannamebeleid

Aannamebeleid

Leest u alstublieft eerst onderstaand aannamebeleid goed door voordat u het aanmeldingsformulier invult.

 1. U heeft eerst een kennismakingsgesprek met de Wilhelminaschool. Zonder dit gesprek kunnen we niet ingaan op uw eventuele aanmelding via het aanmeldformulier;
 2. Tijdens dit gesprek geeft de school aan of en welke mogelijkheden er zijn voor aanmelding;
 3. We gaan ervan uit dat ieder kind op onze school meedoet aan onze identiteitsuitingen zoals die op school plaatsvinden, zoals onze paasvieringen, lessen rond gebed, Bijbel, Heilige Geest, etc.;
 4. Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat u uw kind kunt en wilt aanmelden op de Wilhelminaschool, vult u het digitale aanmeldformulier in;
 5. Binnen zes weken beoordeelt de school of uw kind geplaatst kan worden en de aanmelding omgezet kan worden in een inschrijving. Het besluit van wel of niet plaatsen zal mondeling toegelicht worden;
 6. Het kan zijn dat we twijfelen of wij uw kind de juiste zorg kunnen bieden en of wij de juiste school zijn voor uw kind. Dan kunnen we een proefperiode van 6 weken (evt. verlengd met 4 weken) instellen waarin we uw kind nog niet inschrijven. Na de proefperiode kunnen we overgaan tot inschrijven. Zijn we als school niet in staat uw kind de juiste zorg te verlenen dan helpen wij binnen de termijn van genoemde zes weken met het zoeken naar een andere school met een beter bij uw kind passend schoolondersteuningsprofiel. Bij zij instroom leggen we de zorgplicht terug bij de huidige school van uw kind;
 7. De aanmeldingen van leerlingen worden gelijk behandeld. Wel geven we voorrang aan broertjes/zusjes van kinderen die reeds zijn ingeschreven;
 8. We gaan ervan uit dat een klas vol is bij 23 kinderen. De directie kan onder omstandigheden, die worden bepaald door de specifieke situatie van dat moment, besluiten om meer kinderen toe te laten tot een groep;
 9. Van NT2 ouders vragen wij, om hun kind direct aan te melden bij de logopedist voor een screening/0-meting.
 10. Redenen om uw kind niet te plaatsen:
  • Ouders onderschrijven en/of respecteren niet van harte onze evangelisch christelijke identiteit;
  • Wij kunnen niet de juiste zorg verlenen aan uw kind;
  • De groepsgrootte, groepszorgvraag of groepsdynamiek heeft de grens bereik, waardoor er geen plaatsingsruimte is (zie aannamebeleid, op school verkrijgbaar);
  • Ouders houden zich niet aan op onze school geldende gedragsregels (zoals bijvoorbeeld het achterhouden van informatie tijdens het kennismakingsgesprek of het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier);
 11. Aanmelding t.a.v. een tweede en volgend (pleeg)kind uit een gezin:
  • U kunt een tweede en volgend kind aanmelden via onze website;
  • Elke aanmelding wordt, voorafgaand aan de inschrijving, intern beoordeeld om te zien of wij de juiste zorg kunnen bieden. U krijgt uiterlijk binnen drie werkweken de bevestiging van inschrijving. Als wij vragen hebben, wordt u uitgenodigd door de intern begeleider voor een gesprek;
  • Soms weet u als ouder zelf al dat er een gesprek nodig is (bijv. omdat uw kind een bijzondere ontwikkeling doormaakt) tussen u als ouders en de intern begeleider. Samen wordt er dan beoordeeld, of wij de juiste zorg kunnen bieden, of dat een andere school meer passend onderwijs kan bieden;
  • In het geval van een nieuw pleegkind moet er eerst weer een informatiegesprek plaatsvinden met de directeur.
 12. Inlopen van een nieuw kind:
  • Bij zij instroom zoeken we samen met de ouders naar het juiste moment. Bijvoorbeeld na een vakantie. We houden rekening met zaken als het karakter van het kind en de omstandigheden van het gezin;
  • Als een kind vier jaar wordt, mag het de eerstvolgende schooldag na de verjaardag volledig starten. School neemt, drie maanden voor het kind vier jaar wordt, contact met ouders op over inloopochtenden;
  • We laten nieuwe kinderen in principe niet starten in december en de laatste maand voor de zomervakantie. De reden is, dat dit vaak wat onrustige periodes zijn. De leerkracht kan minder aandacht geven aan het nieuwe kind dan gewenst. Minder prettig voor de inloper, voor de klas en de leerkracht;
  • Voor inlopertjes die in december, januari en de laatste maand voor de zomervakantie vier jaar worden, geldt dat ze in principe niet in december en de laatste maand voor de zomervakantie kunnen inlopen of starten om bovengenoemde redenen.