Toezichthoudend bestuur

Één school onder één bestuur

De Wilhelminaschool is één school onder één bestuur. De leden van de schoolvereniging worden in elk geval één maal per jaar samengeroepen. Onze vereniging is niet gefuseerd met andere schoolverenigingen in verband met het bewaken van onze levensbeschouwelijke identiteit. Onder het kopje missie en visie leest u over de christelijke identiteit van de school. Hebt u dezelfde overtuiging, dan kunt u lid worden van de schoolvereniging.

Het bevoegd gezag

Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Bestuursleden dienen in ieder geval lid te zijn van de schoolvereniging. Het bestuur controleert het beleid ten aanzien van identiteit en kwaliteit, personeel, financiën, beheer en onderhoud van het gebouw. Bestuursleden worden gekozen uit ouders die lid zijn van de schoolvereniging. Elk najaar vindt de ledenvergadering van de schoolvereniging plaats. Het bestuur legt dan verantwoording af van de gang van zaken op school en bestuursleden worden voorgesteld of gekozen. De meest fundamentele taak van het bestuur is dat zij zorg draagt voor het benoemen van personeel in overeenstemming met de schoolidentiteit. Om in contact met het bestuur te komen kunt u mailen naar bestuur@wilhelminabasisschool.nl.

Bestuursleden

1Dagmar Blom (voorzitter)
2André Hendriksen (secretaris)
3Gert-Jan Buunk (penningmeester)
4Tamara Hester
5Foppe Wiersma
6Ruben Hartmann
7Simone Ebbers